Kdo jsme?

Členové sdružení:

Bc. Kateřina H. Hanzlíková

Zakladatelka a předsedkyně Bezmezí, o. s. Lektorka tanečních a pohybových seminářů. Absolventka psychoterapeutického výcviku Taneční a pohybové terapie pořádaného TANTER - Českou asociací taneční pohybové terapie v Praze. Absolventka oboru Taneční a pohybová terapie na PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako lektorka, terapeutka, choreografka i tanečnice v různých institucích v Brně. Vyučuje současný tanec a kontaktní improvizaci pro dospělé začátečníky, vede taneční jamy kontaktní improvizace, vyučuje taneční hodiny pro děti od dvou do čtyř let. Od roku 2010 vede integrovanou taneční skupinu s názvem Proty boty. Tanečnímu pohybu se věnuje od dětství. Od čtyř do čtrnácti let moderní gymnastice a baletu, poté se seznamovala s celou řadou tanečních a pohybových technik, mimo jiné i v Portugalsku, kde byla v roce 2004 na studijní stáži.

Kontakt: e-mail / katerina.hanzlikova@bezmezi.cz / tel. / +420 739 423 302 / web / www.skacskac.wordpress.com


Mgr. Lenka Pláteníková, Dis.

Zakladatelka a zástupkyně předsedkyně Bezmezí, o. s. Lektorka semináře Jiným pohledem. Od roku 2005 do roku 2010 pracovala v organizaci Tyflocentrum Brno, o.p.s. jako koordinátorka dobrovolníků a sociální pracovnice. Absolvovala „Kurz instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených“ (organizace Tyfloservis, o.p.s.). Věnovala se zejména zážitkovému vzdělávání pracovníků, dobrovolníků a zájemců z řad veřejnosti, v oblasti specifického přístupu k lidem s těžkým postižením zraku. Osvěta veřejnosti v této oblasti, oboustranné odbourávání předsudků a stereotypů, je v její profesi a aktivitách stále přítomným tématem. V současné době je zaměstnána jako sociální pracovnice, PR a fundraiser v organizaci Vodicí pes, o. s.
Kontakt: e-mail / lenka.platenikova@bezmezi.cz / tel. / +420 776 022 068


Mgr. Sandra Donáczi

Zakladatelka a zástupkyně předsedkyně Bezmezí, o. s. Teatroložka, tanečnice, herečka. Vystudovala divadelní  vědu na FF MU a v současné době pokračuje ve studiu doktorského programu. V roce 1999 byla konkurzem přijata do Studia Dům Evy Tálské, kde se naučila práci v divadle – nejen hrát, pracovat s tělem, s pohybovým centrem a s maskou, ale i organizaci a produkci. V současné době se věnuje divadlu, současnému i folklórnímu tanci a občasné výuce pohybu ve Studiu Dům i jinde.
Kontakt: e-mail / sandra.donaczi@bezmezi.cz / tel. / +420 723 787 286


Mgr. Hana Šmerková

Členka Bezmezí, o. s. od roku 2013. Organizátorka kulturních akcí v Brně, filmová vědkyně a kulturní manažerka. Od roku 2004 organizuje promítání pod širým nebem, v letech 2004 až 2007 v zahradě kulturního centra Semilasso, od roku 2009 na koupališti Dobrák. V letech 2009 až 2012 pracovala pro Brněnské kulturní centrum jako správkyně Sálu Břetislava Bakaly, kde založila filmový klub a organizovala komponované tematické večery, přednášky, koncerty a divadelní představení. Nyní je na mateřské dovolené se synem Karlíkem. Aktivně se podílí na projektech v občanských sdruženích Noční motýl a Bezmezí. 


Lektoři a lektorky:

PhDr. Zita Nováková, PhD.

Lektorka seminářů Jiným pohledem. Působí na PdF MU v Brně.Absolventka oborů speciální pedagogika a matematika pro II.stupeň ZŠ na PdF UP Olomouc a učitelství AJ pro základní a střední školy (Brno). Po absolvování doktorandského studia na PdF MU Brno působí od roku 1999 na téže fakultě jako odborná asistentka se specializací na oftalmopedii. V minulosti pracovala jako speciální pedagog na Zvláštní škole v Brně, jako odborný poradce ve Středisku rané péče, a učitelka anglické konverzace na střední škole Gemini pro tělesně postižené. Absolvovala řadu zahraničních stáží (USA, Velká Británie, Finsko) a kurzů (kurz instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených, kurz Braillova písma, poradce rané péče apod.)


 

 Mgr. Martina Bártová

Lektorka semináře Jiným pohledem pro děti. Absolventka oborů speciální pedagogika, výtvarná výchova a dramatická výchova na MU v Brně. V rámci studia se zúčastnila roční stáže oboru speciální pedagogika v Německu a po studiu dále působila jako asistentka ve speciální škole ve Finsku. Pracovala jako vedoucí výtvarné dílny HapAteliér v TyfloCentru Brno, o.p.s.
Zrealizovala divadelní představení Tóny snů, ve kterém spolupracovali vidící a nevidící studenti MU. Věnuje se zejména dramatické práci s osobami se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
Kontakt: e-mail / BartovaMartina@seznam.cz / tel. / +420 776 252 180


Mgr. Klára Kolofíková

Lektorka tanečních a pohybových seminářů. Psycholožka a terapeutka. Vystudovala magisterskou psychologii na FSS MU v Brně, kde dále pokračuje v doktorském studiu psychologie, vede zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty a podílí se na chodu fakultní internetové poradny. Šestým rokem pracuje jako terapeutka v doléčovacím centru Lotos Brno pro lidi závislé na alkoholu. Částečně se věnuje soukromé psychoterapeutické praxi. Podílela se na vedení dramaterapeutické a pohybově-terapeutické skupiny v bezdrogové zóně v kuřimské věznici. Příležitostně spolupracuje s Bezmezí, o. s. na vedení tanečně-terapeutických seminářů. Absolvovala pětiletý systematický výcvik v Gestalt psychoterapii, roční výcviky v arteterapii a v expresivních přístupech se zaměřením na dramaterapii a nyní je třetím rokem ve výcviku taneční pohybové terapie (pod záštitou TANTERu). Ve volném čase se věnuje současnému tanci, práci s improvizací a kontaktní improvizací. 


Mgr. Jitka Mozorová


Lektorka pohybových a tanečních seminářů. Vystudovala FSS MU Brno, obor Sociální práce a ZSF JCU České Budějovice, obor Rehabilitační-psychosociální péče. V roce 2010 absolvovala Taneční a pohybovou terapii na PedF Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2011 je ve výcviku Taneční a pohybové terapie pořádaném TANTER - Českou asociací taneční a pohybové terapie v Praze. Absolvovala celoroční kurzy Taneční výchovy pořádané sdružením NIPOS Artama a další kurzy z oblasti současného tance a taneční pedagogiky. Spolu s Kateřinou H. Hanzlíkovou vedla od roku 2010 do roku 2014 integrovanou skupinu pod pohybovým studiem Cyranovy boty. Pracuje v občanském sdružení Na počátku.